O Konferencji

To już po raz trzynasty mamy przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję naukowo-techniczną Air & Heat - Water & Energy 2011 poświęconą problemom klimatyzacji i ciepłownictwa. Organizatorem Konferencji jest Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, wspólnie z Sekcją Ciepłownictwa, Klimatyzacji i Zaopatrzenia w Wodę Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Dolnośląskim oraz Wielkopolskim Oddziałem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji jest od wielu lat prof. Gerard Jan Besler. Konferencja organizowana jest regularnie od 1972 roku i nieustannie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Poświęcona jest najbardziej aktualnym problemom i zadaniom Inżynierii Środowiska i pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy naukowcami w kraju i za granicą.

 
Narada Dziekanów

W roku bieżącym Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej kończy okres obchodów 60-lecia swojej działalności.

W 2011 roku środowisko akademickie czeka wiele zmian związanych m.in. z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Dla naszego środowiska niezwykle istotne będą też takie sprawy jak ewaluacja jednostek (przewidywana do przeprowadzenia w ciągu najbliższych dwóch lat) oraz wdrożenie ram kwalifikacji (wynikające z Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r.).

Mając na uwadze te wszystkie okoliczności, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej zaproponował zorganizowanie

spotkanie Dziekanów Wydziałów kształcących na kierunku Inżynieria Środowiska

Narada odbędzie się podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Air & Heat - Water & Energy 2011.

Jak podkreśla prof. Jan Danielewicz, wspólne narady są niezwykle istotne z uwagi na potrzebę zapewnienia spójnej polityki naukowej oraz dobrej jakości kształcenia na kierunku Inżynierii Środowiska. Mogą one służyć dyskusjom, wymianie poglądów i doświadczeń oraz wypracowaniu jednolitego stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju naszych Wydziałów i Uczelni.

W ramach towarzyszącego Konferencji spotkania Dziekanów, odbędzie się narada dziekanów i prodziekanów Wydziałów Inżynierii Środowiska z członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, który przedstawi zasady oceny jednostek (mają być one opracowane do 15 czerwca 2011 r.), oraz z osobą kompetentną w zakresie wdrażania Ram Kwalifikacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W celu omówienia zmian w postępowaniach o nadanie stopnia i tytułu naukowego planowane jest również zorganizowanie spotkanie z członkami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Do pobrania